F-2042BK 指紋型電子鎖保險箱


  F-2042BK 使用前按系統電源鈕    按壓指紋後 辨識成功亮綠燈自動開門  


 


   
FU-1338BK
上掀型指紋電子鎖保險箱(無密碼款)
 
  
FU-1338BK 上掀型指紋電子鎖保險箱 開啟圖
 
  

.......................................................................................................................................................................................................